Statut Stowarzyszenia OSP Chłapowo

Redakcja 1 stycznia 2000 komentarze (0) zdjęcia (0)

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHŁAPOWIE

Uchwała Walnego Zebrania Członków OSP w Chłapowie z dnia 17.02.2001r.


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHŁAPOWIE zwana dalej OSP.
§ 2
Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 19991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.
§ 3
Siedziba OSP mieści się w Chłapowie, ul. Władysławowska
§ 4
Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.
§ 5
Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.
§ 6
Ochotnicza straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7
Ochotnicza Straż Pożarna posiada sztandar oraz używa pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.
§ 8
Działalność ochotniczej straży pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 9
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom i innym miejscowym zagrożeniom miejscowym oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów i innych zagrożeń miejscowych, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10
Zadania i cele wymienione w § 9. Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

1. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
2. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
3. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP i specjalistów OSP.
4. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
5. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno - wychowawczej i kulturalno - oświatowej.
6. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
7. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgoda przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz 104 wraz z późniejszymi zmianami).
§ 12
Przejęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po założeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
§ 13
Członkowie OSP dzielą się na:

1. Członków czynnych,
2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
3. Wspierających,
4. Honorowych.

§ 14
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: "W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia".
§ 15

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 10 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła ślubowanie.
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony prze Zarząd Główny Związku.

§ 16
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo do:

1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP w być wybieranym do władz OSP,
2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17
Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie na wniosek Zarządu OSP. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
§ 18
Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz OSP,
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5. Używać mundurów i odznak.

§ 19
Do obowiązków członka czynnego należy:

1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
4. Dbać o mienie OSP,
5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 20
Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno - techniczną.
§ 21
Członkostwo ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
2. Wykluczenia z OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczających 1rok.
4. Likwidacji OSP,
5. Śmierci,
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22
Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.
§ 23
W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.
§ 24
Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP w terminie 14 dni od uprawomocnienia uchwały.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
§ 25
Władzami OSP są:

1. Walne zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE
§ 26
Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 do 9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 27
Do kompetencji walnego zebrania należy:

1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
3. Uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
4. Ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
7. Podjecie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia, a także o nabyciu i zdobyciu środków trwałych,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
10. Wybieranie i delegowanie członków OSP w skład Związku OSP RP.

§ 28
Z przebiegu walnego zebrania oraz podjętych na nim uchwał sporządza się protokół.
§ 29
Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
§ 30
Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 31
Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

1. Z własnej inicjatywy,
2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3. Na żądanie 1 liczby członków OSP,
4. Na żądanie Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 32
Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest prze zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
§ 33
Do ważności uchwały walnego zebrania konieczna jest obecność najmniej 1 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia lub zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków czynnych.
§ 34
W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia lub zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.
§ 35
Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.
B. ZARZĄD
§ 36

1. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.
2. Zarząd może przyjąć do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 37
Do zadań zarządu należy:

1. Reprezentowanie interesów OSP,
2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
3. Zwoływanie walnego zebrania,
4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonywania walnemu zebraniu,
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
9. Przyjmowanie i skreślenie z list członków OSP,
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych,
12. Dokonywanie ocen realizacji przez członków OSP powierzonych im zadań,
13. Pozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 38
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
§ 39
Posiedzenie zarządu odbywa się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenie zarządu należy zaprosić przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.
§ 40
Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§ 41
Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§ 42
Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno - techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika straży należy:

1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno - technicznych,
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4. Przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo gaśniczych.
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. Miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 43
Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1. Pochwałę ustną,
2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 44
Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1. Upomnienie ustne,
2. Nagana w rozkazie naczelnika straży,
3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA
§ 45
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 46
Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
§ 47
Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
§ 48
Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP
§ 49
Majątek i fundusze OSP powstają z:

1. Składek członkowskich,
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3. Dochodów z majątku i imprez,
4. Ofiarności publicznej,
5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 50
OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP
§ 51
Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków.
§ 52
Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1 ogólnej liczby członków.
§ 53
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 54
W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożliwości zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.
§ 55
Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.
hosting i administracja: Ibw.pl

Na skróty: Blog Zaproponuj wpis Wymiana linkami Dla Strażaka, Redaktora i Zarządu

©  2004 - 2024   strazak.net   Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie

czwartek, 18 lipca 2024, 23:05, stoper:0,009s., sql:4